src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/twitter_sikayet_et.jpg” alt=”twitter_sikayet_et” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3790″ />

Facebook’tan sonra Türklerin egomanyas? Twitter üzerinde de ba?lad?. Twitter’daki Türk kullan?c? say?s? her geçen gün artarken geride b?rakt???m?z gün yap?lan aç?klamada Facebook’u Avrupa’da en çok kullanan ülkenin Türkiye oldu?u belirtilmi?ti; bu rekorun Twitter’da k?r?lmas?n?n zaman? da pek uzakta de?ildir. Kendi bilgilerimizi bir kenara b?rakal?m Twitter üzerindeki tacizler, istenmeyen mesajlar, tweetler ve tehdit ile hakaretler art?? ya?and??? Twitter yetkilileri taraf?ndan aç?kland? ve bu duruma bir önlem al?nm?yor. 2007 y?l?nda kurulan internet sitesi bu vakte kadar hiçbir ?ikayet butonu bulundurmazken gelen bilgilere göre yak?n zaman içerisinde Android, iOS ve Web versiyonlar?nda “?ikayet et” butonuna yer verecek. iPhone versiyonunda zaten bulunan ?ikayet et butonu iOS’un di?er cihazlar?nda da kullan?labilir olacak.

Twitter’dan gelen aç?klamalara göre tehdit ve taciz gibi olaylar en çok ?ngiltere’de ya?an?yor. Dikkat çeken bir nokta var ki Twitter bu ?ikayet et butonunu kendi r?zas?yla getirmiyor. Geçti?imiz haftalarda ?ngiltere’nin en önemli gazetecilerinden birine gelen tehdit ve taciz içerikli sözlerin ard?ndan bir de bakan için ayn? sözler kullan?lm??t?. Twitter’dan bu hakaretler hakk?nda hiçbir yapt?r?m gelmezken internet üzerinde bir imza kampanyas? ba?lat?ld? ve art?k Twitter ?ikayet et butonu tüm kullan?c?lara aç?k olacak.


0 Yorumlar