src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/google_shopper.jpg” alt=”google_shopper” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3787″ />

Son bir sene içerisinde ne az 20 tane hizmetini kapam?? olan Google geçti?imiz haftalarda Google Reader uygulamas?n? da tamamen kullan?ma kapam??t?. Yedekleme yapmak için kullan?c?lara uzun bir zaman veren Google bu hareketiyle kendini az da olsa affettirse de Reader uygulamas? onlar? tatmin etmese de kullan?c?lar taraf?ndan fazlaca kullan?l?yordu. ?imdi gelen bilgi ise Google Shopper’?n kapaca?? yönünde. iOS ve Android cihazlar üzerinden al??veri? yapan ki?ilerin uluslararas? düzeyde fiyat kar??la?t?rmas? yapmaya yarayan Google Shopper yap?lan aç?klamalara göre 30 A?ustos’ta kapanacak. Mobil sektörün h?zla geli?ti?i bu dönemde bile pek be?enilmeyen uygulaman?n asl?nda gelece?i iyi gibi görünüyordu ama demek ki reklam a??na iyi entegre edilemedi.

Ancak ?u yönde gelen bilgiler var. Google ba?ka sitelerden al??veri? yapan kullan?c?y? kendi a??na çekmek için Google Shopper’? kap?yor, bunun çözümü de var. Art?k arama motoru üzerine yeni bir sistem getirilecek ve direkt olarak arama motorundan ula??lan al??veri? sitesinde yap?lan al??veri?e göre Google da bir kâr elde edecek; tabi bu henüz resmiyet kazanm?? bir bilgi de?il. 2010 y?l?nda kullan?ma sunulmu? olan uygulan?n ömrü 3 sene oldu. Daha çok büyük projelerien mesai harcamaya ba?layan Google’?n di?er hangi projelerine son verece?ini zaman gösterecek.


0 Yorumlar