src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/uefi_hacklendi.jpg” alt=”” title=”uefi_hacklendi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1217″ />

Yeni Windows 8 ile gelecek olan Boot sistemi koruma program? hacklendi. UEFI taraf?ndan geli?tirilen program ?talyan hackerlar taraf?ndan rahatl?kla bozguna u?rat?ld?. Üstelik hackerlardan yap?lan aç?klama bizleri ve Microsoft’u daha fazla endi?elendirmi? olmal?.

?talyan hackerlar?n yapt??? aç?klamaya göre, yeni güvenlik sistemini k?rmak eskisinden daha kolay çünkü eski sistemin makineyle birçok ba?lant?s? vard?. Ama ?imdiki sistemde program direk i?letim sistemine endeksli ve basit kodlarla engellenebiliyor. Peki bu güvenlik sistemi k?r?l?nca ne olur derseniz ?öyle yan?t verelim. Bilgisayar?n?z?n güvenlik imzalay?c?s? devre d??? kal?r ve hiçbir yeni donan?m ekleyemezsiniz.


0 Yorumlar