VLC Player Windows 8 Uygulamas? Geliyor, Uzun zamand?r Windows 8 sürümü ç?kmas? beklenen VLC Player’dan sevindirici haberler var. Neowin sitesinin verdi?i bilgilere göre popüler oynat?c? en büyük engeli a?t? ve Microsoft sertifikasyon sürecini tamamlad?. Yaz?l?m?n marketteki yerini almas?n?n önünde sadece birkaç teknik engel kalm?? durumda.

Gönderdi?i e-mail ile Neowin’e aç?klamalarda bulunan VideoLan ba?kan? Jean-Baptiste Kempf , sertifika testlerini tamamlayarak sürümün kullan?c?larla bulu?mas?ndan önceki en büyük e?i?i a?t?klar?n? belirtti. Kempf, uygulaman?n kullan?ma sunulmadan önce birkaç düzeltmenin yap?lmas? gerekti?ini söyledi. Ba?kan?n verdi?i bilgiye göre bu düzeltmeler özellikle çe?itli görsel hatalara odaklan?yor.

Yakla??k bir y?ld?r üzerinde çal???lan Windows 8 için VLC Player, geçen zamanda birçok testten ve hata düzeltme sürecinden geçti. Yaz?l?m son olarak Aral?k ay?nda çe?itli hatalar nedeniyle Windows Uygulama Sertifikasyon Kiti Testi’nden geçememi? ve geri çevrilmi?ti.


0 Yorumlar