WhatsApp Kullan?m Oran? Art?yor, Global Web Index’in yapm?? oldu?u ara?t?rmalar sonucunda anl?k mesajla?ma servisi WhatsApp’?n, kullan?c? say?s?nda son 12 ayda %230 büyüme ya?and??? ortaya ç?kt?.
21/02/2014 09:00

Global Web Index, Facebook’un WhatsApp’i 19 milyar Dolar’a sat?n almas?ndan sonra WhatsApp’in geçen y?lki ba?ar?s? ile ilgili bir ara?t?rma yapt?. Aktif kullan?c? aç?s?ndan bakacak olursak, WhatsApp’in küresel olarak 200 milyon kullan?c?s? bulunuyor.

2013 y?l?nda %175 oran?nda artan aktif kullan?c? say?s? WhatsApp’i oldukça popüler bir uygulama haline getirdi. Bölgesel anlamda bakt???m?zda ise Facebook’un neden WhatsApp’i sat?n ald???n? kolayca anlayabiliriz.

Tüm dünyada muazzam bir kullan?m art??? oran?na sahip olan uygulama özellikle Kuzey Amerika’daki %230 büyüme oran? ile ?a?k?nl?k yarat?yor. Ayn? dönem içerisinde ise Facebook’un aktif kullan?c? say?s? Kuzey Amerika’da %15 oran?nda bir dü?ü? ya?ad?.
whatsapp-oran


0 Yorumlar