windows_10

Geride b?rakt???m?z Eylül ay?n?n sonlar?na do?ru tan?t?lan Microsoft’un yeni i?letim sistemi Windows 10 ilk dönemde gayet be?enilmi?ti. Bir milyondan fazla ki?inin kat?l?m gerçekle?tirdi?i testlerle birlikte yüzde 85 be?eni oran? yakalayan Windows 10 bu be?eni oran?n? halen koruyor. Windows 8 ile sistemden ç?kar?lan ba?lat menüsünün sisteme tekrar dahil edilmesi bu oran?n elde edilmesindeki en büyük paya sahip iken performanstaki art?? da kayda de?er farkl? bir detay.

Yüzde 77 be?eni oran?

Neowin sitesinin anketine göre, yakla??k 10 bin kat?l?mc?n?n yüzde 42.7’si Windows 10’u sevdi?ini söylerken, yüzde 34.5’i yeni sürümden ho?land???n? dile getiyor. Bir ba?ka ifadeyle, toplamda yüzde 77’lik bir kesim Windows 10 hakk?nda olumlu bir izlenime sahip.

Veriler sa?lamla?t?

Az say?da kullan?c?n?n görü?ünü yans?tan ilk anket sonuçlar?na kar??n yakla??k 10 bin ki?ilik son sonuçlardaki yüzde 77’lik be?eni oran? olduça önemli. Zira Windows 8 gibi be?enilmeyen bir i?letim sisteminden sonra her 4 kullan?c?n?n 3’ünden fazlas?na kar??l?k gelebilecek bir oran? yakalamak Microsoft aç?s?ndan ba?ar? say?labilir. Bakal?m Windows 10 final sürümüyle birlikte daha çok sevilecek mi?


0 Yorumlar