src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/11/apple_pay.jpg” alt=”apple_pay” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-6204″ />

NFC sistemi geli?tirildikten sonra neredeyse her firma bu sistemi kendisiyle entegre etmeye çal??t?. Baz?lar? bunu ba?ard? da, ama onlar?n ba?ar?s?z olduklar? nokta NFC’yi kullan?c?lara kulland?rmakt?. Apple da geçen ay piyasaya sürdü?ü iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’la birlikte bu özelli?i alm??t?. Gelen istatistiklere göre Apple Pay beklenenden çok daha fazla kullan?l?yor. Bu da yak?nda fiziki cüzdanlar?n ve kredi kartlar?n?n tamamen ortadan kalkmas?na neden olabilir.

New York Times taraf?ndan haz?rlanan bir rapor Amerikan tüketici al??kanl?klar?n?n Apple Pay sayesinde nas?l yava?ça de?i?ti?ini ortaya koydu. Whole Foods 150.000 iPhone ödemesi kaydederken Walgreens de Apple Pay’in Ekim ay?nda ç?kmas?ndan bu yana (CurrentC’nin de katk?lar?yla) NFC ödemelerinin ikiye katland???n? aç?klad?. McDonald’s ise Apple’?n ödeme seçene?inin ?imdiden “ödemek için dokun” sistemlerinin yüzde 50?sini ele geçirdi?ini söylüyor. Servisin ç?k???n?n üzerinden sadece üç hafta geçmesine ve geni? bir Android telefon a??na k?yasla servisin sadece iki iPhone modelinde çal??mas?na ra?men böyle bir sonuç ç?kmas? oldukça etkileyici, fakat bir analistin de söyledi?i gibi bu asl?nda yava?ça geli?en bir devrim:

Apple Pay buradaki tek kazanan de?il. New York Times’?n haberine göre Android’in (ve yak?n zamanda Windows Phone’un) “ödemek için dokun” sistem alternatifleri Softcard ve Google Wallet da yüklemeler ve kullan?c? etkile?imlerinde art?? gözlemliyor. Apple’?n NFC hizmetlerini telefonlar?m?z? daha da güçlendirecek ?ekilde geni?letme planlar?na dair söylentiler de heyecan verici ihtimalleri dü?ünmeye sebep oluyor.

Asl?nda bir ?ekilde bunun olaca?? bekleniyordu. E?er en az?ndan ABD’de ak?ll? telefonlar?n önemli bir bölümü NFC ödemelerinden yoksun oldu?u sürece perakendecilerin bu teknolojiye yat?r?m yapmas?n? beklemek zordu. Bu kayg? yap?lan her iPhone 6 ödemesiyle birlikte da??l?yor, ?irketler art?k daha kolay bu riski alacaklard?r.

Apple’?n bahar aylar?nda Apple Watch’? ç?karmas? ile ayn? benimseyi? patlamas?n? görmek de mümkün olabilir. Asl?nda ben bunun olaca??n? neredeyse kesin olarak görüyoruz. Asus ZenWatch’u gören insanlar onun Apple Watch olup olmad???n? soruyorlar. Ak?ll? saatler veya mobil ödemelere ilgi gün geçtikçe büyüyor ve bu hepimiz için iyi bir ?ey.


0 Yorumlar