Windows Vista ve Windows 7’de kullan?m?na çok al??t???m?z ve be?endi?imiz Aero temas? Microsoft’un yapt??? aç?klama do?rultusunda Windows 8’de bizle bulu?mayacakt?. Windows 8’de Aero yerine Metro arayüz tasar?m?n? kullanaca??n? aç?klayan Microsoft sevgililerin imdad?na bir yaz?l?m geli?tiricisi kulak verdi.

Kwanmacher adl? bir programc? Windows 8 üzerinde Aero temas?n? geli?tirdi. Kendisinin de bunu kullanmak istedi?i için geli?tirdi?ini belirten yaz?l?mc? inanma sorunu ortadan kalks?n diye temadan görselleri de bizlerle payla?t?. Birazdan görseli a?a??da payla?aca??z. Windows 8 beta sürümünde geli?tirilen aero temas?, Microsoft taraf?ndan tepki toplayacak gibi gözüküyor ama milyonlarca Microsoft kullan?c?s?n?n bunu sevinçle kar??layaca?? kesin.

windows 8 aero


0 Yorumlar