src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/windows_store-300×168.png” alt=”windows_store” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-3502″ />

Birkaç gün önce gerçekle?tirilen BUILD 2013 etkinli?inde i?letim sistemleri hakk?nda aç?klamalarda bulunan Microsoft CEO’su Steve Ballmer, yak?n zamanda Windows Store’da 100 bin uygulama s?n?r?n?n a??laca??n? dile getirmi?ti. Aradan çok fazla bir zaman geçmedi ki dün resmi hesap üzerinden at?lan bir tweet ile bu s?n?r?n geçildi?i belirtildi. Windows Uygulama Geli?tiricileri’nin Twitter hesab? üzerinden at?lan tweete göre ?u anda Windows Store üzerinde indirilebilir 100 binden fazla içerik ve uygulama yer al?yor.

Bundan yedi ay önce aç?lan Windows Store ilk aç?ld??? günlerde Ballmer yapt??? aç?klamalarda Temmuz ay?nda 100 bin s?n?r?na ula?acaklar?n? zaten dile getirmi?ti, böylelikle bu söz de tutulmu? oldu. Ancak yöneticilerin zaman zaman s?k?nt? ya?amad???n? söylemek yalan olur. Microsoft 2 hafta önce yapt??? aç?klamada uygulama geli?tiren developer’lara belli para ödülleri vereceklerini aç?klam??t?, bu iyi bir te?vik oldu. Ayr?ca elde edilen de?er ayn? zamanda bir rekor. AppStore ve PlayStore bu kadar k?sa zaman içerisinde 100 bin uygulama s?n?r?na ula?amam??lard?. Bu rekorla birlikte böyle bir haberi sizlere ula?t?rm?? olmam?z Windows 8 için üretilen uygulamalarda bir h?z kazan?m? ya?anmas?n? da tetikleyecektir.


0 Yorumlar