WordPress 3.7

Dünyan?n en çok kullan?lan internet blo?u yaz?l?m? olan WordPress’e yeni bir güncelleme daha geldi. Kendi blogunu kurmak isteyip kendi yaz?lar?n? payla?mak isteyenlerin, herhangi tarzda bir içerik sitesi olu?turmak isteyenlerin ilk olarak tercih etmi? oldu?u, Google optimizasyonu konusunda en sa?l?kl? olan WordPress 3.7 indir i?lemini art?k Güncelle butonuyla ve WordPress’in kendi sitesinin üzerinden yapabilirsiniz.

Dün çok kullan?lan içerik yönetim sistemi ve blog altyap?s? olan WordPress, kendini yenilemeye devam ediyor. Bu haberi yay?na ald?ktan 1 saat önce yay?na ç?kan yeni sürüm WordPress 3.7’de önemli güncellemeler mevcut. ?imdi bunlar?n neler oldu?una bakal?m.

Otomatik güncelleme

WordPress’te meydana gelebilecek güvenlik aç?klar? için üretilen yamalar, sizin bu durumu fark etmenizi beklemeyecek ve kendisi otomatik olarak güncellenecek.
Bu durum, çok fazla say?da eklenti ile çal??an ve çekirdek yap?da de?i?ikli?e giden siteler için baz? sak?ncalar üretse de güvenli?in, her ?eyden önce geldi?ini unutmamak gerekir.

Güçlü ?ifre kontrolü

WordPress üzerinden ?ifre olu?tururken, bu ?ifrenin kolay tahmin edilebilir olmamas? için WordPress’in tavsiyelerini göreceksiniz. Kullan?c? ad? ile benzer olan, s?ral? say?lardan olu?an ve s?k kullan?lan ?ifreler kulland???n?zda, uyar? alacaks?n?z.

Daha güncel deste?e ve geli?tirilmi? arama sistemine sahip olan WordPress’in 3.8 sürümü ise Kas?m ay? içinde yay?nlanacak.

E?er WordPress altyap?s?na sahip bir siteniz varsa, yönetici paneline giri? yaparak “Güncelle” butonuna basman?z ve yönergeleri takip etmeniz yeterli olacak.


0 Yorumlar