src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Microsoft.jpg” alt=”Microsoft” width=”468″ height=”262″ class=”alignnone size-full wp-image-4257″ />

Dünyan?n en zengin adam?n?n sahip oldu?u Microsoft dünyan?n en büyük teknoloji firmalar? aras?nda yer al?yor, ancak yine de en de?erli isim olma unvan?n? Apple’a kapt?rm?? durumda. Amerikan isim geçti?imiz gün içinde bulundu?umuz y?l?n üçüncü çeyre?ine ait olan finansal bilgilerini bizlere aç?klad? ve yine kâra geçti?ini kan?tlad?. ?nternette Microsoft’un zarar etmeye ba?lad???yla ilgili haberler vard?r.

Teknoloji devi Microsoft 2013 y?l? 3. Çeyrek finansal sonuçlar?n? aç?klad?. Kurumsal sitesinden verileri yay?nlayan ?irket, bu çeyrekte gelir ve kar art??? ya?ad?. 30 Eylül 2013 tarihi ile sonlanan üç ayl?k periyoda 18.53 milyar dolar gelir elde eden Microsoft’un net kar? 5.24 milyar dolar oldu.

Geçti?imiz y?l?n ayn? dönemini 16.01 milyar dolar gelir ve 4.47 milyar dolar kar ile kapatan ?irket yüzde 16 oran?nda gelir art??? ya?ad?. ?irketin cihazlar ve tüketici gelirleri yüzde 4 oran?nda artarak 7.46 milyar dolara ula?t?. Ticari gelirler ise yüzde 10’luk art??la 11.20 milyar dolar oldu.

Sonuçlar? de?erlendiren Microsoft CEO’su Steve Ballmer, yeni ticari servislerinin kurumsal pazardaki büyümelerini sürdürmeye yard?mc? oldu?unu belirtti. Ayr?ca, çok say?da mü?terinin Xbox One, Surface 2, Surface Pro 2 ve tüm Windows 8 / Windows Phone cihazlar için duydu?u heyecan? gördüklerini de sözlerine ekledi.


0 Yorumlar