WordPress 3.9 Smith

Ku?kusuz dünyada webmasterlar taraf?ndan en çok kullan?lan blog uygulamas? olan WordPress, yeni bir sürüm daha yay?mlad?. Geçti?imiz aylarda yönetici paneline çok güzel yeni bir arayüz kazand?ran geli?tiriciler bu güncellemede de yine görsel de?erleri de?i?tirerek göze daha ho? gözüken bir yap? kazand?rm??lar sisteme. Görsel içerik düzenleme k?sm?na yeni özellikler getirilirken uygulaman?n bir de aç?k kaynak kodlu olmas? geli?tiricilerin i?ini daha da kolayla?t?racak.

Görsel editör iyile?tirmeleri
WordPress ana sayfas?ndan yap?lan aç?klamada, ad?n? Amerikal? ünlü caz sanatç?s? Jimmy Smith’ten alan yeni sürümün daha pürüzsüz bir medya düzenleme deneyimi sundu?u belirtiliyor. WP 3.9 Smith sürümünde güncellenen görsel editörün h?z?, eri?ebilirli?i ve mobil deste?i optimize edilmi? durumda. Verilen bilgilere göre, art?k görsel editörün içine Word ve benzeri kelime i?lemcilerden kopyala – yap??t?r yöntemi ile do?rudan içerik eklenebiliyor.

Daha kolay imaj düzenleme

Yeni sürüm ile birlikte görsel düzenleme araçlar? da yenilenmi? durumda. K?rpma ve döndürme araçlar?na daha çabuk eri?im sunulurken, imajlar?n do?rudan editörün içerisinde boyutland?r?lmas? da art?k mümkün. 3.9 Smith ile birlikte editöre görsel eklemek ise bugüne kadarki en kolay haline ula?m??. Art?k görseller bilgisayar?n masaüstünden editörün içine sürükle-b?rak yöntemiyle eklenebiliyor.

Yeni tema taray?c?

Yeni sürüm ile birlikte galeri önizlemeleri, canl? widget ve header önizlemeleri, ses – video ekleme ve yeni tema taray?c? gibi yenilikler de bloggerlar?n be?enisine sunuluyor. 6MB büyüklü?ünde ZIP format?yla sunulan WordPress 3.9 Smith sürümüne buradan ula?abilirsiniz.


0 Yorumlar