Romoss eUSB edge 5

Mobil, ta??nabilir cihazlar?n en büyük sorunlar? tarih boyunca kullan?m, yani ?arj süreleri olmu?tur. Ço?u firma bu anlamda büyük i?lerin alt?na imza at?p 10 saatin de üstünde kullan?m ?ans? tan?yan dizüstü modellerini bizlere sunarken bunlar?n maksimum performansta yeni çok az bir süre tan?d?klar?n? belirtelim. Ancak art?k yan?m?zda ta??yabilece?imiz ?arj aletleri olacak; böylelikle bir kabloya ve prize ihtiyaç duymadan ?arj aletimizle laptopun bataryas?n? doldurabilice?iz. Bu cihaz ise Romoss eUSB Edge 5.

Dijital hayat?m?z?n e?lencesi pilimizin yetti?i kadard?r. Dolay?s?yla mobil cihazlar?m?zla birlikte duvarlara tak?lan adaptörlerden çok fazla ayr? kalam?yoruz. Bu srüeyi uzatmak, hatta gerekti?inde dizüstü bilgisayar?m?za bile hayat vermek için üretilmi? Romoss eUSB edge 52 ürünü test merkezimize u?rad?.

14000 mAh güç!

Bu harici batarya oldukça yüksek bir kapasiteye sahip. Üzerindeki eUSB sistemi sayesinde dizüstü bilgisayarlar? bile hangi ak?mla ?arj etmesi gerekti?ini anlay?p ona göre tepki verebiliyor.


0 Yorumlar