Google Drive 1 Terabayt 10 Dolar, Dropbox ve OneDrive, ücretli abonelerinde yak?n gelecekte önemli bir seyrelme gözleyebilir. Zira bulut tabanl? depolama yar???nda vites yükselten Google, Drive servisinin fiyatlar?nda büyük ölçekli indirimler gerçekle?tirdi. Yeni tarifeyle 15 GB’a kadar depolama ücretsiz kal?rken, 100 GB depolama alan? ayl?k 1,99 dolara, 1 TB ise 9,99 dolara indirildi.

10 terabayt ve üstü taleplerde ayl?k fiyat?n 99,99 dolardan ba?lad??? yeni sistemde 10 terabaytl?k online depolama alan?n? kim ne yapar bilmiyoruz, ancak özellikle 100 GB ve 1 TB’l?k paketler Dropbox’u zor duruma sokacak gibi görünüyor. Google+ Photos ve Gmail kullan?c?lar?n?n halihaz?rda Drive altyap?s?na kolayca eri?mesi de Ulu G’ye önemli avantaj sa?l?yor.

Google Ürün Yöneticilerinden Scott Johnston taraf?ndan yap?lan aç?klamada, yeni fiyat politikas?n?n bir dizi altyap? iyile?tirmesi sonucu mümkün oldu?u belirtilirken, “Kullan?c?lar?m?z?n sahip olduklar? her veriyi, her cihazdan ve her yerde kolayca ve güvenle korumalar?n? sa?lamak istedik” ifadesi kullan?ld?.


0 Yorumlar