src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/xp.jpg” alt=”xp” width=”468″ height=”310″ class=”alignnone size-full wp-image-4810″ />

XP’nin bu vakte kadar ki en büyük sorunu olarak lanse edilen SVCHOST.EXE sorunu, sonunda bir sona yakla??yor. Özellikle SP3 kullanan kullan?c?larda bazen i?lemcinin yüzde 100’ünü bile i?gal edebilen bu uygulama, yak?n zamanda gelecek olan XP’nin son güncellemesiyle birlikte ortadan kalkacak gibi; hiç de?ilse Microsoft yetkilileri bu aç?klamay? yapm?? bulunmaktalar. SVCHOST sorunu da art?k kalmayacak diyebiliriz, ancak tabi ne kadar XP kullan?c?s?n?n kalm?? oldu?u da ayr? bir soru i?areti.

Öncelikle ?unu belirtmek isteriz ki o gün yapt???m?z haberde SVCHOST’u bilmedi?imiz, yanl?? de?erlendirdi?imiz ya da virüs olabilece?i konusunu atlad???m?z yorumlarda belirtildi. Belirtti?imiz hata bunlardan tamamiyle ba??ms?z, Microsoft ekibinin güncelleme ile XP’ye aktard?klar? bir yaz?l?m hatas?. Bu hata yüzünden i?letim sistemi kendi kendini çökertiyor.

Microsoft yetkilisi Doug Neal, son dönemde bu hata ile ilgili raporlar?n artt???n? ve çözmek için yo?un bir ?ekilde çal???ld???n? aktard?. Neal ayr?ca tatil dönemi, yani Aral?k ay?n?n son haftas? öncesi ya da sonras?nda bu hatay? düzelten özel XP güncellemesi yay?mlayacaklar?n? belirtti.

Windows XP’nin Nisan ay?nda sona erece?ini art?k biliyoruz. Zaten Doug Neal da XP’nin art?k 12 y?ll?k bir i?letim sistemi oldu?unu ve de?i?tirilmesi gerekti?ini di?er Microsoft çal??anlar? gibi belirtmeyi ihmal etmedi.


0 Yorumlar