asus

Dünyan?n en önemli teknolji ?irketlerinden biri oldu?u ku?ku götürmeyen Asus, 2013 y?l? sonunda güncel piyasa de?erini aç?klad?. Geride b?rakt???m?z seneye oranla daha iyi bir on iki ay geçirmi? olan Tayvanl? geli?tirici verdi?i bilgilere göre ?u anda 1,711 milyar dolarl?k bir piyasa de?erine sahip.

?irketlerin mali performans? da dahil olmak üzere marka de?eri, tüketicinin sat?n alma karar?nda markan?n oynad??? rol ve markan?n rekabet gücüne dayanarak verilen 2013 En ?yi Tayvan Global Markalar? Ödülleri’nde birincili?e de?er bulunan Asus, piyasa de?eri ile birlikte pe? pe?e on bir y?ld?r uluslararas? Tayvan markalar? listesinin ilk üç s?ras?nda yer alm?? oldu. Ödüller, Tayvanl? markalar?n global piyasalardaki konumunun en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor.

1,711 Milyar ABD Dolar? de?erinde

Asus Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? ve Genel Müdürü Jonathan Tsang, konuyla ilgili olarak; ‘?nan?lmaz?n Pe?inde marka vaadimiz, kullan?c?lar?m?za cihazlar?n? yeni ?ekillerde kullanma imkan? vererek beklentilerini de?i?tirirken, teknoloji ile insanlar aras?ndaki dengeyi de kuruyor’ diyerek sözlerini ?öyle sürdürdü;
“Asus, teknolojiye çok ba?l? ve yenilik bizim için itici güç. Herkes için kolay ve e?lenceli dijital bir ya?am kurmay? hayal ediyoruz, buna cesaret gösteriyoruz ve bunun için çal???yoruz. Daima inan?lmaz fikirlerin ve deneyimlerin pe?indeyiz – yapt???m?z her ?eyde inan?lmaz? sunmay? çok istiyoruz.”


0 Yorumlar