Yandex’in Google Chrome üzerinde eklenti ile geli?tirmi? oldu?u yeni taray?c? Yandex.Browser’?n 1.5 modeli kullan?ma sunuldu. Ç?kt???ndan beri büyük övgüler toplayan taray?c?n?n h?z?, normal Chrome’a oranla daha fazla. Güvenlik taraf?ndan henüz test edilmeyen Yandex.Browser 1.5 özellikleri yeni gelenler de kat?l?nca Chrome’u büyük derecede a??yor.

Yandex.Browser 1.5 sayesinde istedi?imiz kadar yer imi ekleyebilece?iz. Bu yer iminin di?erlerinden fark?n? biliyoruz; yeni sekme açt???m?zda kar??m?za geliyorlar. Daha önceki versiyonda bulunmayan adres çubu?undaki ipucu sistemi de taray?c?ya entegre edildi. Böylelikle tam adresini hat?rlayamad???n?z sitelerin linkinin bir k?sm?n? yazd???n?zda Yandex.Browser sizlere hat?rlatacak. Al??veri? siteleri için de özel bir sistem yazan geli?tiriciler, sat?? i?lemini adres çubu?unda kategorize etmi?ler. A?a??daki linkten Yandex.Browser 1.5’i indirebilirsiniz.

Yandex.Browser 1.5 indir


0 Yorumlar