Yemeksepeti Suudi Arabistan ve Lübnan’da aç?ld?, Foodonclick.com markas? ile faaliyet gösterdi?i Birle?ik Arap Emirlikleri, Umman ve Katar’dan sonra ?imdi de Lübnan’da Beyrut ve bölgenin en büyük pazar? olan Suudi Arabistan’da Cidde ve Riyad ?ehirlerinde hizmet vermeye ba?lad?.

?nternet alan?nda Türkiye’den ç?kan özgün i? modelini, 5 farkl? ülkeye daha ihraç eden Yemeksepeti’nin Kurucu Orta?? ve CEO’su Nevzat Ayd?n, “Orta Do?u ve Kuzey Afrika’ya odaklanmam?zdaki en büyük sebep, Yemeksepeti’nin Türkiye’de elde etti?i ba?ar?y? bu bölgelerde de yakalayabilece?ini öngörmemiz.

Bölgedeki paket servis kültürü Türkiye’dekiyle benzer. Buradaki kullan?c?y? ve ihtiyaçlar?n? iyi anlad???m?z? dü?ünüyoruz. General Atlantic ile gerçekle?tirdi?imiz stratejik ortakl?k ile birlikte h?zlanan yurt d??? aç?l?m sürecimizde bölgedeki pazarlara yönelik önemli ad?mlar att?k.


0 Yorumlar