src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/02/abdullah_gul.jpg” alt=”abdullah_gul” width=”450″ height=”349″ class=”alignnone size-full wp-image-5343″ />

Uzun süredir konu?ulup tart???lan, u?runda sokaklarda ve tüm ?ehirlerde onlarca eylem düzenlenen yeni internet yasa tasar?s? sonunda Cumhurba?kan? Abdullah Gül taraf?ndan onayland?. ?nternet kullan?c?s?n?n ve internet site sahiplerinin yapabileceklerini fazlas?yla k?s?tlayan yeni kurallar interneti sadece devletin kontrolü alt?na b?rakacak. Yukar?daki resimde Gül’ün yasay? nas?l onaylad???n? görüyoruz. Twitter’dan, kendi hesab?ndan bu konu hakk?nda özel aç?klamalar kulland?.

Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf?ndan yap?lan yeni yasal düzenlemeler aras?nda bulunan ve “internet yasas?” olarak bilinen yasal de?i?iklikler Cumhurba?kan? Abdullah Gül taraf?ndan onayland?. Resmi Twitter sayfas? arac?l???yla bugün ak?am saatlerinde internet yasas?n? onaylad???n? aç?klayan Gül, yukar?daki ifadeleri kulland?.

Bili?im Muhabirleri Derne?i ba?ta olmak üzere pek çok organizasyonun olumsuz görü? belirtti?i yeni internet yasas?nda, en çok Bakanl?k veya T?B talimat?yla herhangi bir uyar? olmaks?z?n online platformlara engellenme getirilmesi ele?tirilmi?ti. Gül’ün bahsetti?i iki husustan en az?ndan birinin, uyar? olmaks?z?n kapatma karar? oldu?u öngörülüyor. Bu iki husus hakk?nda gerekli güncellemenin ise yar?n mecliste gerçekle?tirilmesi bekleniyor.


0 Yorumlar