src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/02/konsol_yeni.jpg” alt=”konsol_yeni” width=”450″ height=”253″ class=”alignnone size-full wp-image-5340″ />

Yeni nesil konsollar 2014’e girmeden önce sat??a sunulmu?tu. ?ki konsol da çok iyi sat?? de?erleriyle birlikte piyasaya giri? yapt?ktan sonra stoklara yeti?emez hale kadar geldiler, ancak art?k üretim konusunda rahat olduklar?n? söyleyebiliriz, hiç de?ilse Microsoft için. Çünkü Sony, PlayStation 4 sat?? de?erlerini her geçen dönem art?rmakta ve Xbox One ile PlayStation 4 aras?ndaki fark? açmakta. Peki yeni nesil konsollar ne kadar satt?? Microsoft cephesinden yap?lan aç?klamada ise 23 Ocak itibari ile Xbox One’?n tüm dünyada 3.9 milyon adet satt??? belirtildi. Sony ise PlayStation 4’ün 5.3 milyon satt???n? göstermi?ti.

?ki firman?n verdi?i tarihler aras?nda yakla??k olarak 15 günlük bir zaman dilimi oldu?unu göz önünde bulundurdu?umuzda bile Xbox One’?n, PlayStation 4’ün sat?? rakamlar?na yeti?emeyece?ini söylemek mümkün.
PlayStation 4 ile Xbox One’?n sat?? rakamlar? aras?nda ?u anda yakla??k olarak 1.4 milyonluk bir fark bulunuyor. Yeni nesil konsollar?n ç?k???n?n ard?ndan 3 ay gibi bir zaman geçti?ini göz önüne ald???m?zda ve PlayStation 4’ün, Xbox One’a oranla daha fazla stok s?k?nt?s? çekti?ini dü?ündü?ümüzde(Zira ülkemizde hala PlayStation 4 bulmak bir hayli güç), bu fark?n son derece muazzam oldu?unu söyleyebiliriz.


0 Yorumlar