src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/mac_pro.jpg” alt=”mac_pro” width=”450″ height=”338″ class=”alignnone size-full wp-image-4822″ />

Dünyan?n birinci kullan?c?lara sunulan en güçlü bilgisayarlar?ndan biri olan Apple Mac Pro’lar?n yeni versiyonlar? bugünden itibaren Apple ma?azalar?ndaki yerini ald?. Geride b?rakt???m?z yaz aylar?nda düzenlenmi? olan WWDC 2013 etkinli?inde tan?t?lan Mac Pro, yeni tasar?m? ile dikkatleri fazlas?yla üzerine çekerken birçok farkl? teknik özellik seçene?iyle de iyi bir kullan?c? kitlesine hükmedecek gibi görünüyor.

Amerika’da 2999 dolardan, Türkiye’de 7998 TL’den ba?layan Mac Pro’lar, yüksek i?lem gücüne sahip Intel Xeon i?lemciye, minimum 12 GB 1866 MHz DDR3 Ram’e, 2 GB GDDR5 Ram’e sahip iki?er AMD FirePro ekran kart?na sahip. Fiyat yükseldikçe bu sistemi daha da yükseltmek mümkün.

Tasar?m, film, animasyon, üç boyut ve türevi birçok i?lemde mükemmel h?z sunmay? hedefleyen Mac Pro’lar?n ç?k?? tarihi Aral?k ay? olarak gösteriliyordu. Yap?lan aç?klamaya göre 19 Aral?k itibariyle Apple Online Store’larda sat???na ba?lanacak. Ülkemizde de ayn? gün itibariyle sat???n?n ba?lanmas? bekleniyor. Fiyat? yüksek olmas?na ra?men almak için birçok kullan?c?n?n bekledi?ini de biliyoruz.

Mac Pro’ya o kadar para verdiniz ald?n?z diyelim. O zaman site bir kötü haberimiz var. Çünkü bu fiyata klavye ve fare dahil de?il. Zaten monitörü ayr? alman?z gerekiyor, zira sadece kasa sat?l?yor. Ancak içinden klavye ile mouse ç?kmamas? ilginç olmu?. Asl?nda amaç, Apple’?n klasik ürünlerinden öte bu sistemi kullananlar?n daha yüksek hassasiyete ve konfora sahip klavye ve fare kullanmalar? oldu?u için tercih kullan?c?lara b?rak?lm??.


0 Yorumlar