Amazon Storybuilder

Dünyan?n en büyük e-ticaret ismi olan ve e-ticaret d???nda da birçok alanda Google ile çeki?meye çal??an Amazon’dan yeni bir uygulama daha geldi. Storybuilder ad?yla kullan?c?lar?n kullan?m?na aç?lan yeni uygulama sizlere mantar pano kullanman?z? sa?l?yor. ?u an sadece ?ngilizce hizmet veren uygulaman?n ba?ka dil deste?i almas? beklenmezken sistmein en çok yazarlar, senaristler ve oyuncular için tasarland??? da Amazon taraf?ndan aç?kland?. A?a??da vermi? oldu?umuz linkten uygulamaya gidebilirsiniz.

Amazon Storybuilder ad?yla hizmete ba?layan site, hikaye yazanlar için mantar pano hizmeti sunuyor. Tamamiyle ?ngilizce hizmet verse de kullan?m? çok kolay olan Amazon Storybuilder’da amaç hikayenizi, senaryosunu yazmaya ba?lamadan önce fikirleri tek bir noktadan toplamak. Bunu da kolayca de?i?tirebilece?iniz internette mantar pano tasar?m?yla sunuyor.

Projeye isim vererek bir mantar pano olu?turuyor, ard?ndan buraya notlar ekleyebiliyorsunuz. Karakter isimleri, fikirleri, mekanlar, olaylar, bölüm bölüm hikaye öneriler gibi çe?itli ?ekillerde panoyu doldurarak projenin tüm fikirlerine tek bir yerden eri?ebiliyorsunuz.

?imdilik sistem kitap yazarlar?ndan daha çok sinema ve dizi senaryosuyla u?ra?anlara yönelik tasarlanm??. Bölümlere ay?rma k?sm? bu ?ekilde ilerliyor en az?ndan. Kullan?m? da oldukça basit. E?er bir Amazon üyeli?iniz varsa bu üyelik ile giri? yap?p kullanmaya ba?layabilirsiniz.

Amazon StoryBuilder


0 Yorumlar