src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/youtube_resolution-300×198.jpg” alt=”” title=”youtube_resolution” width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-2684″ />

?nternet dünyas? geli?irken hala çok geri kalm?? ülkeler de bulunuyor. ?nternet h?z? yava? olan ülkeler için art?k YouTube video izleme seçene?i aras?nda bulunan çözünürlük ayarlar?nda art?k 144p de yer al?yor. Bundan daha önce YouTube’daki en küçük çözünürlük 240p idi. Normalde görüntü kalitesini hep art?rmakta olan sitenin ?imdi böyle bir hamle yapmas? ?a?k?nl?k ile kar??lan?rken ba?lant?s? yava? olanlar taraf?ndan sevildi?ine hiç ?üphe yok. Ancak bu kalitede videolar?n karelerinin bile belli olabilece?ini belirtmek isteriz, ayn? eski E250’lerinizde izledi?iniz videolar gibi.

YouTube en son görüntü kalitesini en son 4K teknolojisine kadar ç?karm??t?. Dünyan?n en büyük video izleme ve payla?ma sitesi olan Google’?n uygulama internet sitesi yüksek kaliteli videolar izlemek için oldukça h?zl? internet ba?lant?lar? gerektirirken küçük ve yava? ba?lant?l? kullan?c?lar?n? da unutmuyor. YouTube’un bu 144p ayar?ndan sonra görüntü kalitesinin a?a?? çekilmesi hiçbir ko?ulda gerçekle?meyecek bir ?ey gibi gözüküyor ki bu durumdan sonra art?k görüntünün al?namamas? gibi bir problem de bulunuyor. Bakal?m bu yeni sistemden al?nan geri dönü?ümler nas?l olacak.


0 Yorumlar