amazon

Bulut depolama teknolojisinin geli?mesiyle birlikte ço?u büyük teknoloji firmas? bu sektöre giri? yapm?? ve kullan?c?lara farkl? seçeneklerde kullan?m alan? sunulmu?tu. ?imdi ise bunlar?n aras?na bir yeni isim daha kat?ld?: Amazon. Cloud Drive ad?n? vermi? oldu?u servisiyle birlikte Amazon, kullan?c?lar?na 3 ay boyunca s?n?rs?z foto?raf depolama ?ans? sunuyor. Daha uzun süreli kullan?mlar için ise y?l?k paketleri sat?n alman?z gerekmekte; onlar?n fiyatlar?n?n da gayet uygun oldu?unu söyleyebiliriz.

S?n?rs?z foto?raf depolama seçene?i
Y?ll?k 11.99 dolarl?k s?n?rs?z foto?raf depolama seçene?inde, istedi?iniz kadar görseli Amazon Cloud Drive ortam?nda bar?nd?rabiliyorsunuz. 59.99 dolarl?k her ?ey dahil planda ise istenilen tüm dosya türleri bulut ortam?na ta??nabiliyor.

Di?er bulut depolama servislerine yan?t

Amazon’un bu hamlesi bulut depolama alan?nda “s?n?rs?z depolama”ya izin veren iCloud Drive, Google Drive, Microsoft One Drive ve Dropbox gibi servisler kar??s?nda elini güçlendirdi. Sadece foto?raf depolama gibi, ücreti makul ama ihtiyac? olanlar için i?levsel bir seçenek eklenmesi de rakiplere alternatif yaratmas? aç?s?ndan dikkat çekici. Amazon Cloud Drive planlar?na buradan ula?abilir ve üye olabilirsiniz.


0 Yorumlar