sifre

Dünyan?n en büyük hackerlar?n?n Rusya’dan ç?kt???n? herkes biliyordur. Bunun yan? s?ra biz Türkler de hackerl?k ad?na Ruslardan sonra ikinci s?rada yer al?yoruz. Amerika’da yer alan Hold Security ad?nda bir güvenlik ?irketi k?sa süre önce Ruslar?n 1.2 milyar kullan?c?n?n tüm bilgilerini çald???n? aç?klad?. Bunlar?n 500 milyon eposta adresleri olurken gelen bilgilere göre dünyadaki her sektörün öncülerinin mail adreslerinin de bu liste içerisinde yer al?yor. Hesaplar yakla??k 500 bin web sitesinden ele geçirilirken bu vurgun tarihin en büyük hack vurgunu gibi gözüküyor.

Ki?isel siteler de ma?dur

Habere göre sahip oldu?unuz blog sayfas?na bile Rus hacker’lar dadanm?? olabilir. Zira hedefte sadece i? dünyas? yok. Küçük ölçekli yay?nlar ve hatta ki?isel web siteleri, kimlik av?n?n kurban? olmu? durumda.


Ne yapmak gerekiyor?

Mevcut teknolojiler dahilinde, “k?r?lmas? imkans?z” bir parola bulunmuyor. Ancak daha zorlay?c? bir parola belirleyerek, hacker’lar?n i?ini uzatabilir ve size bula?mamalar?n? sa?layabilirsiniz.

Bunun için özellikle sosyal medyada tüm ki?isel verileriniz diziliyken, kendinizle ili?kili ?eyleri parola olarak seçmemeniz (hayvan?n?z?n ad?, do?um tarihiniz vb), parolada mutlaka büyük-küçük harfler, say?lar ve özel karakterler bar?nd?rman?z ve sözlükte yer alan bir kelimeyi tercih etmemeniz öneriliyor.


0 Yorumlar