src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/03/cocuk_bilgisayar.jpg” alt=”cocuk_bilgisayar” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6469″ />

Genç ya?l? çocuklar?n beyinleri, ileri ya?l? kimselere oranla daha yarat?c? ve zekidir. Ancak beyin henüz olgunla?mad??? için bilgi ve sab?r gerektiren konularda yo?unla?ma sorununu ortaya ç?karabilir. Teknolojinin geli?mesiyle birlikte ak?ll? cihazlar art?k çok küçük ya?larda bile kullan?labiliyor. 4 ya??ndaki bir çocu?un eline telefonu verdi?inde rahatl?kla bir oyunu aç?p oynayabildi?ini görürsünüz. Birle?ik Krall?k, küçük ya?l? çocuklar?n bu dönemlerini daha yarat?c? ve yararl? geçirmesi için 1 Milyon Çocuk için 1 Milyon Bilgisayar kampanyas?n? ba?latt?.

Samsung, Microsoft, ARM ve Raspberry Pi Vakf? ortakl???nda gerçekle?en bu projede amaç, Sonbahar’?n sonuna kadar 1 milyon çocu?a “BBC Micro Bit” ad?ndaki bilgisayarlar? da??tarak en k?sa sürede programlama ö?renmelerini sa?lamak ve küçük giyilebilir cihazlardan tutun da GTA oyunlar?na kadar birçok farkl? alanda ürün geli?tirmelerini sa?lamak olacak.

Ayr?ca BBC projeyi anlatmak için yapt??? aç?klamada, bu proje için ARM ile ortakla?a yeni bir cihaz üreteceklerini de duyurdu. ARM tabanl? yeni micro bilgisayarlar, Raspberry Pi, Arduino ya da Kano gibi daha i?levsel bir cihaz olarak kullan?c?lar? için sunulacakm??.

Henüz bu cihazlar?n çocuklar için kullan?l?p kullan?lamayaca??n? bilmiyoruz ancak, cihaz kadar verilen e?itimin de önemli oldu?unu vurgulamak gerek.


0 Yorumlar