apple_watch

Geride b?rakt???m?z hafta, senelerdir süren bir bekleyi?in ard?ndan tan?t?m? gerçekle?tirilen Apple Watch ço?u kitle taraf?ndan be?enildi ancak ele?tirildi?i kollar da oldu. Ak?ll? saatin en çok iki taraf? ele?tiriye maruz kald?: fiyat? ve kullan?labilirlik ömrü. 350 dolarl?k bir fiyata sahip olan yeni nesil giyilebilir teknoloji Apple’?n amblemini ta??mas?yla bile di?er ak?ll? saatlerden bir ad?m öne ç?kmay? ba?ar?yor.

K?sa sürede eskiyebilir
Ba?lang?ç fiyat? olarak 349 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak Apple Watch, teknolojinin kendini k?sa sürede yenilemesiyle “demode” olma tehlikesiyle kar?? kar??ya kalacak. Bu konudaki ?üphelere dikkat çeken Avrupa’n?n en büyük telekominikasyon tedarikçilerinden Dixons Carphone CEO’su Sebastian James, insanlar?n TAG Hauer marka bir saate 300 paund ödeyerek ömür boyu bu saati kullanabileceklerini ancak Apple Watch’un 2 – 3 y?l içinde de?i?tirmek zorunda olduklar?n? belirtti.

Kal?c? bir aksesuar olabilir mi?

Sebastian James’in bu yorumu hem Apple Watch hem de di?er ak?ll? saatler için en büyük paradokslardan biri. Apple Watch’un fiyat? 10 bin dolarlar? bulan modelleri dü?ünüldü?ünde kendini k?sa zamanda yenileyen teknolojik bir ürüne bu rakamlar? ödemenin çok da mant?kl? olmad??? dü?ünülebilir. Bu bak?mda Apple Watch’a kal?c? bir ki?isel aksesuar gözüyle de?il, teknolojik bir ürün gözüyle bakmak daha do?ru görünüyor.


0 Yorumlar