internet

Türkiye’de internet kullan?m oran?n?n yayg?nla?mas? ile birlikte, internet sa?lay?c? büyük markalar kullan?c?lara daha iyi hizmet verebilmek için fiber alt yap?ya geçi? sa?lad?lar. Hepimizin de dikkat etti?i ve internette sörf yaparken önem verdi?imiz konu ise h?z. 56K modem ile ba?land???m?z dönemleri hat?rlayal?m, hem yüksek bir maliyet hem de dü?ük h?zda internet! Sayfalar?n aç?lma h?z?n?n ?u anda bir download yapt???m?z program?n indirilme süresi ile ayn? oldu?u günleri unutmamam?z gerekiyor. ?nternet kullan?m?nda ucuz ve h?zl? internet aray??lar?na geçti?imiz bu günlerde ise internet paketleri gittikçe daha avantajl? ve iyi hale geliyor.

?Peki Ne Gibi Kampanyalar Görece?iz?

Ald???m?z bir habere göre, Türkiye’nin önde gelen internet sa?lay?c?lar?ndan biri; siz de?erli internet kullan?c?lar?na limitsiz fiber interneti 3 ay ücretsiz olarak sunacak. ?nan?l?r gibi de?il öyle de?il mi? Hem limitsiz fiber internet, hem de ilk 3 ay ücretsiz! Yak?nda her yerde görece?imiz bir kampanya olaca??n? dü?ünüyoruz, Ancak kampanya lansman? yap?lmadan önce siz de?erli okurlar?m?za mümkün oldu?unca h?zl? bir ?ekilde ula?t?rmak istedik. Talep yüksek olacak, öncelikli yerinizi ay?rmaya bak?n.

1397467722_06-internet


0 Yorumlar