google_fotograf

Google I/O 2015 etkinli?i halen devam etmekte ve teknoloji devinin yepyeni ürünleri burada son h?zla tan?t?l?yor. Google’?n yeni ürünlerinden bir tanesi de Google Foto?raflar ad?yla bizlere sunuldu. S?n?rs?z foto?raf depolama sunan bu uygulama sayesinde foto?raflar?n?za istedi?iniz uygulamadan eri?im sa?layabileceksiniz. Uygulama, sadece depolama ?ans? sunmuyor tabi ki. Foto?raflar üzerinde birçok geli?mi?, detayl? düzenleme yapabiliyorsunuz. Buna özel filtreler ve efektler de dahil.

Foto?raflar? S?n?rs?z Depolama Alan?nda Saklay?n
Google Foto?raflar ile çekti?iniz foto?raflar anl?k olarak Drive depolama alan?n?zda saklan?r. Bu ?ekilde foto?raflara her cihazdan eri?ebilirsiniz. Ayr?ca yap?lan aç?klama ile Google Foto?raflar’da depolama s?n?r? yok. ?stedi?iniz kadar foto?raf? Google Foto?raflar ile saklayabilirsiniz.

Foto?raflar? Düzenleyin

Google Foto?raflar uygulamas? ile foto?raflar?n?z? geli?mi? ayarlar ile düzenleyebilirsiniz. Çe?itli efektler ve filtreler ile en az Snapseed kadar ba?ar?l? bir uygulama olan Google Foto?raflar, kolayl?kla kullan?labiliyor.

Foto?raflar?n?z? Klasörlere Ay?r?n

Google Foto?raflar’?n geli?mi? seçme yetenekleri sayesinde onlarca foto?raf? iki hareketle seçebilir, istedi?iniz klasöre kolayl?kla ta??yabilirsiniz.

Android, iOS ve Web’den Eri?in

Google Foto?raflar uygulamas?n? Android ve iOS’te mobil uygulama arac?l??? ile, ayr?ca web sayfas? arac?l??? ile kullanabilirsiniz. Uygulama linkleri yay?nland???nda sizlerle payla?aca??z.


0 Yorumlar