src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/300_gb_disk.jpg” alt=”300_gb_disk” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5475″ />

CD, DVD ve Bluray derken art?k bunlar?n da bir sonunun geldi?ini söyleyebiliriz. Ta??nabilir diskler yüksek kapasiteleri ve yazma-okuma h?zlar? ile optik disklerin sonunu getirecek gibi duruyorlar yak?n zaman içerisinde. Ancak Panasonic ve Sony’nin bunu tersine çevirmeye çal??t???n? belirtmemiz gerekiyor. ?ki firma ortak bir çal??ma içerisinde 300 GB’l?k optik disk üretmek üzere kafa kafaya verdiler.

?lk olarak geçen sene ç?kan profesyonel depolama standard? “Arcihval Disk” (“Ar?ivsel Disk”), sadece yüksek kapasite sunmuyor. Diskin toza ve suya dayan?kl?l?k, s?cakl??a ve nem de?i?ikliklerine direnç gibi ek özellikleri de var. Sadece bir kez yaz?labilen diskler, çift tarafl?lar ve her yüzlerinde üç katman bulunuyor. Disk, hata düzeltme için Reed-Solomon Code’u kullan?yor.

Profesyonel depolama çözümü, uzun dönemli kullan?m? amaçl?yor. ?ki firman?n amac?, önce 300GB’l? depolama alan?yla yola ç?k?p, ard?ndan farkl? teknolojilerle bunu önce 500GB’a, daha sonra “çoklu seviye kay?t teknolojisiyle” 1TB’a ta??mak. Diskin 300GB’l?k sürümünün 2015 yaz?nda ortaya ç?kmas? bekleniyor.


0 Yorumlar