2015082623194451472

Ülkemizin telefon ?ebeke standartlar?n?n halen 3G seviyesinde kalmas? hem biz kullan?c?lar?n hem de telekomünikasyon ?irketlerinin ho?una gitmemi?, devlet de bu sorunu h?zl? bir ?ekilde çözece?ine dair söz vermi?ti. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an geçti?imiz dönemde yapt??? aç?klamada 4G’ye de?il de, 4.5G’ye geçi? yapman?n daha mant?kl? olaca??n?n sinyallerini vermi?, arkaplanda da gerekli çal??malar ba?lat?lm??t?. E?er siz de bir ak?ll? telefon kullan?yorsan?z (ki bu senede herkesin kulland???n? tahmin edebilriiz), 4.5G’ye geçmemek için hiçbir nedeniniz bulunmuyor.

internet_hizi

4.5G Bizlere Neler Getirecek?

Ça??n art?k internet ça?? oldu?unu söyleyebiliriz. Operatörler sürekli olarak internet bazl? kampanyalar? bizlere sunarken bizim de, özellikle gençler olarak konu?ma ya da mesajla?ma hakk?ndan çok internete önem verdi?imizi biliyoruz. 4.5G’nin de bizlere en büyük yarar? internet konusunda olacak. ?u an dünyan?n ço?u yerinde aktif olan 4G sistemiyle sadece 100 Mbps’e kadar indirme i?lemi gerçekle?tirebiliyoruz. Oysa 4.5G ile bu de?er 450 Mbps’e kadar ula?abilecek. 5G’nin ise 1000 Mbps h?z sunmas? beklenmekte.

Çok büyük ihtimalle, hatt?n?z? yeni almad?ysan?z ?u anda kullanmakta oldu?unuz SIM kart?n?z 4.5G desteklemiyor ve yeni sisteme geçi? yapt???n?zda kart?n?z? yenilemeniz gerekecek. Oysa bu i?lemi ?imdiden, hiçbir kar???kl?k ve sorun ya?amadan da yapabilirsiniz.

 

Hatt?n?z? 4.5G Uyumlu Hale Getirmek ?çin Buraya T?klay?n?z!


0 Yorumlar