hpcTürkiye’nin kendi bulut teknolojisine sahip ilk ve tek servis sa?lay?c?s? PlusClouds, bili?im çözümlerine teraflop seviyesinde yüksek performansl? hesaplama kümeleri servisini ekliyor. Böylece ?irket, Ar-Ge sistemleri, petrol ara?t?rmalar? ve sa?l?k sektörü gibi alanlarda teraflop seviyesinde i?lemci ihtiyaçlar?n? kar??layacak.

 

Bili?im sektörüne yeniliklere imza atarak iddial? bir giri? yapan PlusClouds, yaz?l?m firmalar?n?n uygulama ve sunucular?n? bulut sistemlerine ta??mas?na liderlik etmi?ti. Buna ek olarak ?irket, TTNET yaz?l?m ma?azas?n?n geli?tirilmesi ve modernize edilmesi gibi projelerin de yönetimini üstlendi. ?imdi de Ar-Ge faaliyetleri, petrol ara?t?rmalar? ve sa?l?k sektörü gibi önemli sektörlerin ihtiyac? olan yüksek performansl? hesaplama kümelerini bili?im çözümlerine kazand?r?yor.

 

PlusClouds Cloud Servers Ceo’su Harun Bar?? Bulut’un teraflop seviyesi servis ile ilgili avantajlar?n veya getirilerin neler olaca??n? k?saca ?öyle aç?kl?yor;

“Teraflop seviyesinde kullanabilece?iniz i?lemci ihtiyac?n?z? kendiniz belirleyeceksiniz. Fiziksel sunucular?n 2 adet 2Ghz i?lemci benzeri s?n?rlamalar?ndan ba??ms?z olarak, 1 Teraflopluk i?lem yapt?rmak istiyorum diyerek ihtiyac?n?z olan kadar?n? kullanabileceksiniz. Dolay?s?yla bulut sunucu al?p onlar? yönetmek yerine do?rudan i?lemci gücü alabileceksiniz. Sitemizde online sat??? ba?vurular üzerine gerçekle?tirilen bu özel sunucular? ana sayfam?z?n Genel Bulut > Bulut Sunucular? k?sm?n?n X7000 serisinde ba?vuru formunu doldurarak temin edebilirsiniz.”

 


0 Yorumlar