41 mp çözünürlüklü kameral? ak?ll? kol saati, ?sviçreli Hyetis firmas?, Crossbow olarak adland?rd??? ak?ll? kol saatinin detaylar?n? aç?klad?. ?imdiye kadar geli?tirilen ak?ll? kol saatlerinden sahip oldu?u 41 megapiksel çözünürlüklü kamera ile kolayca ayr?lan Crossbow’da optik yak?nla?t?rma yapabilen bir lens (kaç kata kadar yak?nla?t?rma yapt??? henüz aç?klanmad? ve dü?ük ???k ko?ullar?nda foto?raf çekmenize yard?mc? olacak bir fla? da bulunuyor.

Ak?ll? kol saati kamera haricinde Wi-Fi, yak?n saha ileti?imi (NFC), biyometrik sensör, Bluetooth, s?cakl?k/yükseklik/derinlik ölçer gibi fonksiyonlara da destek veriyor. iOS, Android ve Windows Phone 8 i?letim sistemli mobil cihazlarla ba?lant? kurabilen ve gürültü azaltma özelli?i de olan (mikrofonu sayesinde) ak?ll? kol saati, SMS, e-posta ve hava durumu ile ilgili bilgileri sunuyor. 250 metreye kadar su alt?nda da çal??abilen Crossbow’un 1200 dolardan sat??a sunulmas? planlan?yor. Ne zaman sat??a ç?kaca?? konusunda ise henüz bir aç?klama yap?lmad?.


0 Yorumlar