4g

Geride b?rakt???m?z günlerde Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 4G ile art?k zaman kaybedilmemesi gerekti?ini ve bunla birlikte ?imdiden 5G için haz?rl?klara ba?lanman?n daha kolay olaca??n? dile getirerek ülkeye 4G gelmeksizin, direkt olarak 5G’ye geçi? önerisinde bulunmu?tu. 26 May?s tarihinde 4G için yap?lacak olan ihalenin iptali ard?ndan kulislerde konu?ulmaya ba?lanm??, Türk hükümetinin ihaleden vazgeçebilece?i iddias? ortaya ç?km??t?. Ancak gelen bilgilere göre Ba?bakan Ahmet Davuto?lu ve Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’? ikna etmeyi ba?arm??.

4G ?halesi ?ptal Edilmiyor!
26 May?s tarihinde gerçekle?tirilecek olan 4G ihalesi için gerek operatörler gerekse BTK ihaleye disiplinli bir ?ekilde haz?rlanarak iptal edilmesini istemedikleri yönünde aç?klamalarda bulundu. ?halenin yap?l?p yap?lmayaca?? konusundaki kar???kl?k devam ederken Ula?t?rma Bakan? ile birlikte Cumhurba?kan? Erdo?an ile görü?en Ba?bakan Davuto?lu, Erdo?an’? 4G ihalesinin yap?lmas? konusunda ikna etmeye çal??t?lar.

Görü?mede Ula?t?rma Bakan?’n?n, “4G’yi atlamak ve 5G’yi beklemek ?u an çok realist görünmüyor. Yola ç?kt???m?z ?ekilde ihale sürecini devam ettirelim” dedi?i ve Erdo?an’?n da bu görü?e itiraz etmedi?i iddia edildi. 26 May?s tarihinde gerçekle?tirilecek olan ihalede, 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz frekanslar? için, toplam 20 ayr? bant geni?li?inde sat?? yap?lacak. Toplam asgari bedeli 2 milyar 298 milyon 67 bin 661 euro olan ihalenin toplam bant geni?li?i ise 390,4 MHz olacak.


0 Yorumlar