Ana sayfa » Etiket arşivi » 4g

\ \

4G iptal edilmiyor!

Geride b?rakt???m?z günlerde Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 4G ile art?k zaman kaybedilmemesi gerekti?ini ve bunla birlikte ?imdiden 5G için haz?rl?klara ba?lanman?n daha kolay olaca??n? dile getirerek ülkeye 4G gelmeksizin, direkt olarak 5G’ye geçi? önerisinde bulunmu?tu. 26 May?s tarihinde 4G için yap?lacak olan ihalenin iptali ard?ndan kulislerde konu?ulmaya ba?lanm??, Türk hükümetinin ihaleden vazgeçebilece?i iddias? ortaya ç?km??t?. […]

\ \ \

Erdoğan’dan 4G açıklaması

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, geride b?rakt???m?z ak?am Ankara’da düzenlenen Türk Telekom’un kurulu? y?l dönümü etkinli?ine kat?l?m gösterdi. Türk Telekom bu sene kurulu?unun 175. y?l dönümünü kutlarken kat?lanlar aras?nda Erdo?an’?n e?i Emine Erdo?an da bulunuyordu. Recep Tayyip Erdo?an, etkinli?e kat?lmadan önce 4G konusunda birkaç briefing ald???n? ve 4G’ye geçmeye s?cak bakmad???n? dile getirirken, bunun yerine 3G’de […]

\

4G’ye ne zaman geçilecek

Seneler öncesinden 4G teknolojisine kavu?mu? olan büyük ülkelerin yan? s?ra biz halen geçi? yapabilmi? de?il. Daha önce yap?lan aç?klamalarda ülkemizin 4G’ye 2014 ba??nda geçi? yapaca?? belirtilmi?, ancak 2014 sonuna gelmesine ra?men bu i?lem gerçekle?memi?ti. Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan bu konuya tekrar de?indi bir aç?klamas?nda. Gelen aç?klamalara göre 4G’ye 2015’in sonunda geçece?iz. Biz […]

\ \

4G ne zaman geliyor?

Bakan Binali Y?ld?r?m geçti?imiz günlerde geli?en bir konferans toplant?s?nda 4G’ye ili?kin aç?klamalarda bulundu. 4G ne zaman geliyor sorusunun cevab?n? bizlere aktarm?? olan bakan pek de geç bir zaman söylemedi, 4G seneye Türk kullan?c?larla bulu?turuluyor. 2009 y?l?nda ülkemize girmi? olan 3G’den çok daha h?zl? olan 4G teknolojisi mobilden download h?z?n? fazlas?yla art?racak ki art?k mobilin daha […]

\ \

4G için imzalar atıldı

Ülkemiz ve telefon kullan?c?lar? ad?na büyük önem arz eden 4G teknolojisi için sonunda somut bir ad?m at?ld?. Dün ak?am saatlerinde ASELSAN’dan gelen habere göre 4G anla?mas? Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m’?n da kat?l?m?yla imzaland?. Böylelikle bu anla?maya imza atm?? 70. ülke olduk. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, daha önce […]