src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/12/4g.jpg” alt=”4g” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-6254″ />

Seneler öncesinden 4G teknolojisine kavu?mu? olan büyük ülkelerin yan? s?ra biz halen geçi? yapabilmi? de?il. Daha önce yap?lan aç?klamalarda ülkemizin 4G’ye 2014 ba??nda geçi? yapaca?? belirtilmi?, ancak 2014 sonuna gelmesine ra?men bu i?lem gerçekle?memi?ti. Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan bu konuya tekrar de?indi bir aç?klamas?nda. Gelen aç?klamalara göre 4G’ye 2015’in sonunda geçece?iz. Biz halen 4G’ye geçemeyelim, Japonlar saniyede HD film indirimi yapabilen 5G’yi bitirmek üzereler…

“4G ile ilgili çal??malar?m?z devam ediyor. Teknik düzeydeki çal??malar?m?z? bitirdik. RTÜK’ün ?uanda kullan?m?nda olan bir frekans var. Frekans?n o bölümünü 800 frekans dedi?imiz bölümü bo?altmas?n? istedik, RTÜK’ten. RTÜK, televizyon yay?n yönetmenleriyle bir toplant? gerçekle?tirdi ve bu televizyonlar?m?z? bir alt banda, daha kaliteli bir banda aktaraca??z. Zannedersem bu ay içerisinde gerçekle?ir diye dü?ünüyorum. Bunun gerçekle?mesi halinde özellikle 4G için gerekli olan frekanslar haz?r hale getirilmi? olacak. Firmalara haz?rl?k yapmalar? için belirli bir süre de verece?iz. 800, 900, 1800 ve 2600 megahertzlik spektrumumuz olacak. Bunlar çok teknik. ?u anda Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) çok yo?un bir ?ekilde çal??malar?na devam ediyor. Ancak firmalar?na da bir süre vermemiz gerekecek. Ancak 2015 sonuna do?ru 4G’ye geçmi? olaca??z”

?nternet fiyatlar? hakk?nda ise Avrupa’n?n en ucuz internetinin Türkiye’de oldu?unu dile getiren Elvan, fiyatlarda dü?ü? oldu?unu ve rekabetin fark?nda oldu?unu belirtti. Rekabet ortam? böyle gitmeye devam ederse fiyatlar?n daha da dü?ece?ini söyleyen Elvan, siber sald?r?lar? unutmad?. Ülkemizde s?k s?k kar??la?t???m?z tehditlerin önemli bir husus oldu?unu vurgulad?. Siber sald?r?lar? önlemek amac?yla siber sald?r? timleri olu?turduklar?n? ve bu tehditleri bu ?ekilde ortadan kald?racaklar?n? söyledi.


0 Yorumlar