src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/12/Microsoft-Care.jpg” alt=”Microsoft Care” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6251″ />

Uzun y?llard?r Nokia’n?n satt??? telefonlara Nokia Care adl? hizmetiyle birlikte destek verdi?ini biliyoruz. Geride b?rakt???m?z sene Nokia’n?n ço?u bölümünü sat?n alan Microsoft da geçen ay yeni telefonlar? kendi logosuyla birlikte satmaya ba?lam??t?. Eh, haliyle bir telefon satt???n?zda arkas?ndan bunun deste?ini de vermeniz gerekiyor. Ve bunun için de Microsoft Care yak?n zaman içerisinde hizmet vermeye ba?layacak. Gelen bilgilere göre bu hizmet noktalar? ilk etapta sadece büyük merkezlerde bulunacak.

Uzun y?llard?r Nokia’n?n elinde bulunan Nokia Care hizmet merkezlerini de elinde bulunduran Microsoft, bu merkezleri Microsoft Care olarak yenileyecek. Microsoft Care’in ilk noktas? ise Singapur’da, yar?n yani 8 Aral?k itibariyle hizmete ba?layacak. K?sa süre içerisinde destek alan?n? geni?letmeyi planlayan Microsoft, di?er Nokia Care hizmet merkezlerini de, zamanla Microsoft Care olarak yenileyecek.

Aç?klamaya göre Microsoft, yap?lan sat??lara ek olarak, sat?? sonras? hizmetin de sat??lar? etkileyen önemli bir unsur oldu?unu belirtiyor. ?lk etapta büyük merkezlerde kullan?ma sunulacak olan Microsoft Care hizmet merkezlerinin, sat??lar?n çok oldu?u bölgelerden ba?lanarak, zamanla daha geni? bölgelere yay?laca?? belirtiliyor.


0 Yorumlar