src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/samsung.jpg” alt=”samsung” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2964″ />

Samsung 5G teknolojisi için ?imdiden büyük a?ama kaydetti. Galaxy serisiyle telefon sektörünü adeta ele geçiren, bunun yan? s?ra Android’in de tüm dünyada kullan?lmas?nda en büyük rol sahibi olan Samsung yeni teknoloji ilk piyasaya sürecek firma olarak da bir ba?ka öncelik daha kazanmak istiyor. Peki 5G nedir? Ne i?e yarayacak? Gelen bilgilere göre 5G ba?lant?s? ve teknolojisi ile mobil cihaz?n?z üzerinden bir filmi bir saniyeden daha k?sa bir sürede indirebileceksiniz. Ayr?ca 5G teknolojisinin kullan?c?lara 2020 y?l?nda sunulmas? bekleniyor.

4G teknolojisi dünyada kullan?lmaya ba?layal? 2 y?l gibi bir süre oldu ancak halen ülkemize giri? yapm?? de?il. Samsung yapt??? aç?klamalarda 5G’nin baz istasyonu olmayan yerlerde bile internet eri?imi sa?layabilece?ini, ?u anki sistemden çok farkl? bir frekansla çal??t??? dile getirildi. 2020’de gelmesi planlanan uygulamay? öne çekmek için çal??malar?n h?zland???n? da belirtelim. Ülkemiz o vakte kadar büyük geli?meler göstermezse yine bu teknolojiyi de büyük ülkelerden birkaç sene sonra elde edecektir. Samsung’un o zamana kadar davalardan ba??n?n yanmamas? da iyi olacakt?r…


0 Yorumlar