firefox_21

Mozilla yeni taray?c?s?n?n son güncellemesinin tan?t?m?n? henüz gerçekle?tirmemesine ra?men uygulamay? ?imdiden indirmeye açt?. Dünyan?n en çok kullan?lan 3 taray?c?s?ndan biri olan Firefox’un yeni sürümünde birçok h?zland?rma çal??malar? gerçekle?tirilmi?. Windows, Mac ve Linux için geli?tirilen Firefox 21’i a?a??da vermi? oldu?umuz linkten indirebilirsiniz. ?u an için indirme sitelerine da??t?lmayan uygulama Firefox’un kendi FTP’si üzerinde yer al?yor. Yak?n zamanda Mozilla taray?c?s?n?n yeni modeli üzerinde ne gibi de?i?iklikler yapt???na dair bir rapor da verecek ancak ?u an için nas?l bir eklemeler yap?ld???n? söylemek imkans?z.

E?er beklenen de?i?iklikler yap?lm??sa Firefox’ta Do Not Tack ve Firefox Health Report sistemlerinin geli?tirilmi? olmas? laz?m. Bunun yan? s?ra sayfa ve uygulama aç?l?? sürelerinde de iyile?tirilmeler yap?lm?? olma ihtimali yüksek. Firefox 21’i a?a??da vermi? oldu?umuz linkten indirebilirsiniz. Mac, Linux ve Windows için indirime aç?lm?? olan uygulaman?n Android sürümü de yar?n indirime aç?lacak. ?sterseniz uygulamay? ?u andan indirebilir, isterseniz yar?n? bekleyip otomatik güncelleme yapabilirsiniz. ??te Firefox 21 indirme ba?lant?s?!

Firefox 21 indir


0 Yorumlar