src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/google_play_games.jpg” alt=”google_play_games” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2969″ />

Yabanc? kaynaklardan gelen haberlere göre Google PlayStore’dan ayr? bir uygulama olarak Google Play Games’i geli?tiriyor. Uygulamalar?n oyunlarla oldukça kar??t?rd??? platforma bu konuda kullan?c?lardan ?ikayet al?rken böyle bir karar?n al?m?? olmas? gerçekten daha sa?l?kl? arama sonuçlar? ortaya ç?karacakt?r. Android Police taraf?ndan yap?lan haberde Google PlayGames’in di?er özelliklerine de de?inildi. ?ddialara göre Xbox Live tarz?nda bir platform olu?turulacak ve oyuncu ile oyun s?ralamalar? da bu platform üzerinde yer alacak. Yine Google PlayGames üzerinde bir chat sisteminin de yer almas? beklenenler aras?nda.

Google PlayGames üzerinden yapt???n?z neredeyse her aktiviteyi Google+ hesab?n?z üzerinden payla?abileceksiniz. Bugün ba?layan ve 17 May?s’a kadar sürecek olan Google I/O etkinli?inde birçok uygulama ve cihaz?n yan? s?ra bu özelli?in de tan?t?lmas? bekleniyor. Bu yeni sistemin geli? tarihi olarak ise Haziran ay?n?n ilk günleri gösteriliyor. Oyunlar?n say?s?n?n gittikçe artmas? ve mobil cihazlar üzerinden online oyunlar?n da oynan?labilir hale gelmesiyle Google’?n buna özel bir alan açm?? olmas? sektörün gelece?inin daha parlak oldu?unu gösteriyor.


0 Yorumlar