chrome

??lemci teknolojisi Bit olarak bu vakte kadar en fazla 64 bite kadar ç?kabildi. Windows’u uzun süredir 64 bit olarak kullanabiliyoruz, ancak uygulamalar genellikle 32 bit tabanl? geli?tiriliyor, 64 bit için de bir ek yama bar?nd?r?yorlar install’lar?n?n içinde. Google’dan yeni yap?lan aç?klamalarda 64 Bit Google Chrome’un yay?mland??? aç?kland?. ?u anda Dev ve Canary versiyonlar?yla kullan?labilen 64 Bit Google Chrome, 32 Bit versiyonuna oranla hem daha h?zl? hem de daha güvenli. Uygulaman?n 64 bit versiyonunu e?er s?radan bir kullan?c?ysan?z ?imdiden denemenizi önermiyoruz. Çünkü 32 bit sürümü silip 64’lük test versiyonunu yüklemeniz gerekiyor. Tam versiyonu ç?kana kadar biraz bekleyin.

H?zl? ve Güvenli
64 bit Chrome ile birlikte önceki sürümlere nazaran çe?itli ba?l?klarda büyük ilerlemeler kaydedildi?ini belirten Harris, bu ba?l?klar? h?z, kararl?l?k (stabilite) ve güvenlik olarak aç?kl?yor. En yeni çok çekirdekli i?lemcilerin donan?m gücünü kullanarak h?z konusunda zaten iyi olan ?öhretini daha da öteye ta??d??? söylenen Chrome 64 bit, grafik ve multimedya içeriklerinde yüzde 25’e varan bir fark? hissettiriyor.
Güvenlik aç?s?ndan Windows 8’in yeni Yüksek Entropi ASLR gibi teknolojileri sayesinde daha iyi bir konuma yerle?en Chrome, JIT da??l?m? kar??s?nda da daha iyi savunma sa?l?yor. Üstelik Chrome 64 bit, eski sürümlere oranla çökme oran?n? yar? yar?ya azaltm?? durumda. Yeni sürümleri Chrome’un Dev ve Canary kanallar?ndan indirip deneyebilirsiniz.


0 Yorumlar