ios_8_touch_i

iPhone 5S ile gelmi? olan Touch ID teknolojisi bunun ard?ndan Samsung Galaxy S5’te de bizlerle bulu?turulmu?tu. Kolayl?kla hacklenebildi?ini gördü?ümüz bu teknoloji bu eksisine ra?men pratik bir kullan?m sa?lad??? için milyonlarca kullan?c? taraf?ndan kullan?l?yor. E?er telefonunuza jailbreak yaparsan?z hacklenme riskiniz çok daha fazla art?yor. Peki iOS 8 ile gelen Touch ID güvenilir mi? Sistem bak?m?ndan aralar?ndan pek de büyük bir fark bulunmuyor, yani halen tehlike alt?nday?z.

Peki güvenebilir miyiz?
Daha önce hem iPhone 5S’in hem de Galaxy S5’in parmak izi sensorlar?n?n kolayl?kla hack’lenebildi?ini görmü?tük. Bu hack i?lemleri her ne kadar güvenilirli?i azaltsa da, hacker’?n cihaz? canl? olarak görmesi hatta bir süre vakit geçirmesini gerektirdi?inden dolay? çok büyük s?k?nt? olu?turmuyor. Ancak ufak bir ayr?nt? üzücü sonuçlar do?urabilir.

Önceden daha s?k yap?lan, iOS 5’den itibaren eski popüleritesini kaybeden Jailbreak i?lemi, iOS 8’de ba??n?z? a?r?tabilir. Ak?ll? telefonun güvenlik duvar?n? a?man?z? sa?layan bu i?lem, Cydia Store’dan çe?itli uygulamalar kurman?za yar?yor. Bu uygulamalar sayesinde ak?ll? telefonunuza girebilecek ve parmak izi korumas?n? a?abilecek olan hackerlar, ba??n?z? a?r?tabilir. E?er iOS 8 için jailbreak ç?karsa Jailbreak i?lemini yapmadan önce bir kez daha dü?ünseniz iyi edersiniz. Tabi o zamana kadar Apple çok daha farkl? önlemler de alabilir.


0 Yorumlar