8k

Görüntü teknolojisi konusunda k?sa sürede büyük devrimler yap?lmaya devam ediliyor. Bundan sadece birkaç sene öncesinde HD görüntü kalitesi çok az televizyonda yer al?rken art?k 4K teknolojisi bile ak?ll? telefonlarda bulunuyor. Ancak art?k 4K teknolojisinden de daha iyisi geliyor: 8K teknolojisi. 4K’n?n popülaritesini bu kadar çabuk kaybedece?ini beklemiyorduk aç?kças?.

4K’n?n 4 kat?
Henüz birçok kullan?c? 4K ile bile tan??mam??ken 8K çözünürlük biraz abart? gelebilir. Zaten bu teknolojinin arkas?ndaki ?irketler ve kuru?lar da 8K’y? bugün için de?il yak?n bir gelece?e yönelik haz?rl?yor. Hedeflenen tarih ise 2020 y?l?. Buna ra?men kurulu?lar bu yeni video standart?n?n ilk ürünlerini sergilemeye ba?lad?. Japon devlet televizyonu NHK, geçti?imiz günlerde Las Vegas’ta gerçekle?en yay?nc?l?k fuar? ve etkinli?i NAB 2014’te 8K kamera ve televizyonun gösterisi yapt?.

8K’dan fazlas? gereksiz
Konu ile ilgili aç?klamalarda bulunan NHK k?demli ara?t?rma mühendisi Dr. Hiroshi Shimamoto, 4K’n?n 4 kat? çözünürlük sunan yeni teknoloji için “8K insan gözü için yeterli, 8K’dan sonra daha fazla çözünürlü?e gerek yok” ?eklinde görü?lerini ifade etti. Hali haz?rda NHK taraf?ndan yüksek dosya boyutlar?n? azaltmak için etkili kodlama sistemleri aranan 8K video, 7680×4320 piksel çözünürlük sunuyor. 8K test yay?nlar?n?n 2016 y?l?nda ba?lamas? ve 2020’de evlere ula?mas? planlan?yor.


0 Yorumlar