Acer C720P

Acer, dünya genelinde daha bir ilkin alt?na imza atarak C720P adl? dizüstü bilgisayar?n? sat??a sundu. Dünyan?n ilk dokunmatik ekranl? chromebook’u olma özelli?ini ta??yan yeni nesil dizüstü bilgisayar 11.6 inçlik HD LED bir ekrana sahipken teknik özellikleriyle de gayet tatmin edici bir seviyede. Bilgisayar? alanlara Google’dan depolama alan? gibi hediyeler verilirken Acer yöneticilerinden de Acer C720P için özel aç?klamalar geldi. BU arada Acer C720P fiyat konusu için 299.99 € aç?klamas?n?n yap?ld???n? belirtelim.

Acer EMEA ?? Geli?tirme Direktörü John Miedema yeni Chromebook ile ilgili: “Yeni dokunmatik ekranl? C720P, kullan?c?lar?n web sitelerine online göz atmalar?, uygulamalardan yararlanmalar? ve Chromebook ile çok daha fazlas?n? yapmalar? için sezgisel bir deneyim ya?at?yor. Dokunmatik ekranl? yeni Acer C720 Chromebook serisi; heyecan verici yeni özellikleri, üstün performans? ve uzun pil ömrüyle çok daha geni? bir tüketici kitlesine hitap etmemizi sa?l?yor. Yeni y?lda bilgisayarlar?n? de?i?tirmek isteyen birçok ki?inin yaln?zca 299.99€’ya dokunmatik ekranl? bir Chromebook alma ?ans?n? geri çeviremeyeceklerini dü?ünüyoruz.” dedi.

Yeni Acer C720P dokunmatik ekranl? Chromebook, Acer’?n geni?leyen dokunmatik özelli?ine sahip yenilikçi ürünler yelpazesini vurgulayan yeni “A Touch More” pazarlama kampanyas?n?n lansman?ndan sonra tan?t?ld?.

Acer C720P’nin dokunmatik özelliklerinin keyfi, web sitelerinin, resimlerin ve videolar?n canl? ve net olmalar? için 1366×768 çözünürlü?e sahip 11.6 inç ComfyView™ HD ekran?nda ç?kar?l?yor. Çoklu dokunmatik özelli?ine sahip olan ekran, kullan?c?lar?n Chromebook ile etkile?imlerinin do?al olmas?n? sa?lamak için çekme, dokunma ve s?k??t?rma gibi hareketlerden yararlan?yor. Böylece mü?teriler e?itici uygulamalar? daha iyi kullanabilir, web sitelerine göz atabilir, Google dokümanlar?nda gezinebilir, oyun oynayabilir ve daha birçok özellikten faydalanabilirler.

Yeni C720 serisindeki di?er ürünler gibi, yeni C720P dokunmatik ekranl? model de Intel Haswell mikro-mimarisine dayanan Intel Celeron 2955U i?lemciden güç al?r ve bu ?ekilde h?zl? performans ve birden çok sekme ve uygulamay? çal??t?rmak gibi mükemmel çoklu görev kabiliyeti sunar. ??lemci ayn? zamanda pil ömrünü de artt?r?r; mü?terilerin daha fazla verimlilik ve e?lence için cihaz? 7,5 saate kadar kullanabilmelerine imkan sa?lar.

C720P, 7 saniyeden k?sa sürede h?zl? önyükleme ve uyku modundan h?zl? devam etme sa?layan 32GB SSD ile kullan?c?lar?n h?zla çal??abilmelerini ve ba?lant? kurabilmelerini sa?lar.(2) Geni? SSD ayr?ca video, foto?raf ve di?er dosyalar?n kaydedilmesi için büyük bir saklama kapasitesi sa?lar. Ek olarak, dokunmatik ekranl? C720P 2GB DDR3 belle?e sahiptir.(2) Acer C720 ayn? zamanda via 802.11a/b/g/n WiFi ile eri?im noktalar?na ve kablosuz a?lara h?zla ba?lan?r.

?nce ve Hafif Tasar?m?yla yeni Acer C720 tüm Ek Özellikleri de Bar?nd?r?yor

Acer C720P Chromebook yaln?zca 2 cm boyu ve 1,3 kg a??rl??? ile toplant?lara, s?n?flara ve bugünün yo?un hayat?nda kullan?c?lar nereye götürürse oraya kolayca ta??nabilir. C720P’nin kompakt kasas? yoldayken de verimli ve sürekli ba?lant?da kalmak için ve e?lenceyi gitti?iniz her yere götürmek için gereken tüm özelliklere sahiptir. Görüntülü sohbetlerin yan? s?ra video ve foto?raf çekip online olarak payla?mak için entegre bir HD web kameras? da bulunmaktad?r. Yeni Chromebook online sohbetler , müzik ve film keyfi için canl? ve net stereo ses sunan iki hoparlör bar?nd?r?r. Chromebook’un USB 3.0 ve USB 2.0 ba?lant? noktalar?yla video kameralar, dijital kameralar ve ak?ll? telefonlar gibi popüler tüketici elektroni?i cihazlar?na ba?lanmak kolay ve rahatt?r. HDMI ba?lant? noktas? video ve içeriklerin harici ekranlar ve HDTV’lerde görüntülenebilmesine izin verir.

Birden Çok Kullan?c? ?çin Güvenlik ve ortak çal??ma imkan?

Kullan?c?lar Chrome i?letim sisteminin otomatik olarak güncellenmesiyle her zaman en yeni özelliklere sahip olacaklar. Veri ?ifreleme ve onayl? önyükleme de dahil olmak üzere birçok güvenlik katman? Acer C720P Chromebook’u online tehditler, kötü amaçl? yaz?l?m ve virüslere kar?? savunur. Acer C720P Chromebook s?n?fta birlikte çal???rken ya da ev, okul veya i? projelerinde birden çok ki?i taraf?ndan kullan?ld???nda verilerin güvende kalmas?n? sa?lar. Kullan?c?lar Chromebook kaybolur, çal?n?r veya bir arkada?lar?na ödünç verilirse proje, Gmail hesaplar? ve di?er bilgilerinin güvenli?ini garanti etmek için ayr? hesaplara sahip olabilirler.

Chromebook’lar her zaman i?e ve e?lenceye haz?r!

Acer, Chromebook kullan?c?lar?na yeni C720P dokunmatik ekranl? Chromebook’lar?n? kutusundan ç?kard?klar? andan itibaren kullanmaya ba?lamalar? için birkaç ekstra özellik sunmaktad?r. Mü?teriler sat?n ald?ktan sonraki ilk iki y?l boyunca 100GB ücretsiz Google Drive saklama alan?na sahip olurlar ve böylece dosyalar, dokümanlar, foto?raflar ve çok daha fazlas? güvenli bir ?ekilde bulut teknolojisinde saklan?r.(3) Acer Chromebook’lar Arama, Gmail, YouTube ve Hangouts dahil olmak üzere popüler Google ürünleriyle birlikte temin edildi?i için hemen kullan?lmaya ba?lanabilir.

Fiyatland?rma, Temin Edilebilirlik ve Garanti

Acer C720 Chromebook Aral?k ay?ndan itibaren ?sviçre, Almanya, ?ngiltere, Fransa, Hollanda, ?sveç ve Finlandiya’da 299.99€(4) ba?lang?ç fiyat?yla temin edilebilecektir.


0 Yorumlar