src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/gmail1.jpg” alt=”gmail” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4786″ />

Google’?n ve Gmail’in kullan?c?lar? korumaya yönelik en büyük politikalar?ndan biri de yabancu url’lerden gelen görselleri gizlemesi, kullan?c?n?n özel iste?iyle, her defas?nda soru yöneltmesiyle aç?lmas?yd?. Art?k bu uygulama yürürlükten kald?r?ld?. ?stedi?iniz takdirde her gelen görseli hiçbir izin vermeden de görebileceksiniz. Bu özellik en çok imzas?nda görsel bar?nd?ran firma çal??anlar?n?n i?lerine yarayacak gibi gözüküyor; zira bu detay gözden kaç?r?ld??? için birçok i? anla?mazl?klar? ortaya ç?km??t?. Google’?n “resimleri a?a??da göster” özelli?ini kald?rmas?n?n tek sebebi bile imza sorunu olabilir.

Gmail, resimleri art?k resmin geldi?i orijinal sunucudan de?il, Google’?n güvenli proxy sunucular? üzerinden yükleyecek. Bunun anlam? Google’a göre “mesajlar?n?z?n daha güvenli olmas?, resimlerinizin bilinen virüslere kar?? taranmas? ve sinir bozucu ‘Resimleri göster’ dü?mesine basmak zorunda kalmaman?z” demek.

Eskiden oldu?u gibi resimlerin gösterilmesini onaylamak isteyen kullan?c?lar, Gmail ayarlar?nda Genel sekmesindeki “Güvenilir ki?ilerin gönderdi?i harici içeri?i (ör. resim) her zaman göster” kutucu?unu seçebiliyorlar.
Gmail,google,e-posta,mail,internet
E-postalar?n?zdaki resimler otomatik olarak gösterilmiyorsa, Gmail ayarlar?nda Genel sekmesinde bulunan “Güvenilir ki?ilerin gönderdi?i harici içeri?i (ör. resim) her zaman göster” seçene?inin etkin oldu?undan emin olun.

Dün masaüstü kullan?c?lar?na sunulmaya ba?lanan bu de?i?iklik, 2014’ün ilk aylar?nda mobil kullan?c?lar?na da sunulacak.


0 Yorumlar