src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/afganistan_youtube_yasagi.jpg” alt=”” title=”afganistan_youtube_yasagi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1138″ />

YouTube, bizim ülkemizden sonra Afganistan’da da yasakland?. Müslümanlara yönelik bir filmin fragman?n?n sitede yay?mlanmas?n?n ard?ndan Afganistan yönetimi bu fragman?n izlenmesini önlemek için siteye giri? engeli koydu. Innocence of Muslims adl? filmin fragman? geçti?imiz günlerde Youtube’a yüklenmi?ti.

Devletten yap?lan aç?klamaya göre ise devlet ba?kan?n?n emiriyle video youtube’dan kald?r?lana kadar sitenin kapal? olams? gerekti?i söylendi. Gelen di?er aç?klamalara göre ise ülke içinde çat??malar? engellemek için sitenin yasakland???n?, aksi takdirde Amerikan askerleriyle çat??ma ç?kabielce?ini söylendi. Daha önce de Kur’an yakma giri?iminde bulunan Amerikan askerleri Afganlar taraf?ndan katledilmi?ti. teknoloji


0 Yorumlar