src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/airmobs.jpg” alt=”” title=”airmobs” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2207″ />

Amerika’dan yeni bir bulu? daha ç?kt?. Massachusetts Institute of Technology’de bulunan bir yaz?l?mca ak?ll? telefonlar ve tabletlerimizde interneti daha hesapl? ama daha h?zl? kullanabilece?imiz bir uygulama geli?tirdi. Bu uygulama sayesinde internetimizi bir ortamda payla?aca??z ve di?er insanlarla birlikte ortak bir a? kurulacak.

Eyal Toledano taraf?ndan geli?tirilen bu sistem kullan?ld?kça sizlere art? bakiye kazand?r?yor ve ba?ka bir zaman internet ba?lant?s? bulunmayan bir yerde internete giri? yapabiliyorsunuz. Konu hakk?nda aç?klama yapan Toledano program? denediklerini ve ba?ar?l? sonuç ald?klar?n?, ancak Google Play Store’a koymama nedenlerinin uygulaman?n Google taraf?ndan engellenecek olmas?ndan korktuklar?n? dile getirdi. Bu sistemle birlikte operatörlerin kârlar?n?n çok etkilenece?ini söyleyebiliriz.


0 Yorumlar