web_tarayicilari

?nternette en çok kullan?lan üç tane web taray?c?s? bulunmakta: Chrome, Internet Explorer ve Firefox. ?u anda kullan?mda liderlik Internet Explorer yer al?rken arkas?ndan gelen isim Firefox. Google Chrome ise dü?ü?ünü halen sürdürmekte. Ancak siz bunlar?n üçünü de kullanmak istemiyorsan?z biz sizler için dört tane daha ayr? taray?c? sunuyoruz alternatiflere.

Ancak büyük üçlüden uzak durmak, yeni ?eyler denemek istiyorsan?z, önünüzde birçok seçenek var. Yeni web taray?c?lar?n?n ço?u, Chrome’un da temel ald??? Chromium motorunu kullan?yor. Tabi bunu yaparken motor üzerinde kendi küçük ayarlamalar?n? yap?yorlar. Bu yaz?m?zda denemeye de?er 4 Chromium tabanl? web taray?c?s?n? bir araya getirdik.

Opera ?ndir

Yakla??k 20 y?ld?r piyasada bulunan taray?c?, h?zl? eri?im i?levini ilk sunan web taray?c?s?yd?. Opera’n?n Chrome gibi zengin bir uygulama ma?azas? yok, ancak Evernote ve Pocket gibi en popüler araçlar? destekliyor. Opera’n?n ak?c?, sade, ayn? zamanda anla??l?r tasar?m? web’de dola?man?z? kolayla?t?r?yor.

Comodo Dragon ?ndir

Chrome’a oldukça benzeyen Comodo Dragon, Google’?n taray?c?s?n?n kullan?c? izleme, aramalar? otomatik tamamlama ve kilitlenme raporlar? gibi i?levlerini d??ar?da b?rak?yor. Taray?c?, varsay?lan sayfa olarak Yahoo’yu kullan?yor ve bunu de?i?tirmek oldukça güç. Comodo Web Inspector gibi faydal? eklentiler, ba?lant?lara t?klamadan önce onlar? taraman?za izin veriyor.

Torch ?ndir

Torch’un tasar?m? da Chrome’a çok benziyor. Taray?c?, bir h?zl? eri?im sayfas? ve onun üzerinde bulunan bir arama çubu?uyla geliyor. Torch’u farkl? yapan ise üzerinde yüklü olarak gelen eklentiler. Örne?in Torch Music ile harika müzik çalma listeleri koleksiyonlar?na ula?abilir, bir ba?ka eklentiyle torrent dosyalar?n? direkt olarak açabilir, Hola eklentisiyle engellenmi? web sitelerine girebilirsiniz. Media download dü?mesi ise YouTube videolar?n? bir t?kta indirmenize izin veriyor.

Orbitum ?ndir

Orbitum, ekran?n sol taraf?ndaki çubuk üzerinde Facebook haber kayna??n?z? gösteriyor. Taray?c?n?n, art?k geli?tirilmeyen Rockmelt’in yan?na yakla?mad???n? söylememiz gerekiyor. Orbitum’un ba?ka bir özelli?i, sekmeleri “önerilen”, “yeni kapat?lan” ve “kategoriler” olarak tek sayfada grupland?rabilmesi.


0 Yorumlar