snapchat

Sosyal a?lar ve internet büyümesini durmaks?z?n sürdürürken ortaya her zaman yeni rekabetler ve yeni dü?manlar ç?k?yor. 100 milyar dolarl?k de?eriyle dünyan?n en pahal? sosyal a?? olan Facebook ?u anda h?zla yükselmekte olan Snapchat’i almay? denedi ancak ba?ar?s?z oldu. Snapchat için 3 milyar dolarl?k bir teklif veren Mark ZUckerberg geri çevrilince gerçekten ?a??rd? gibi. Söylentilere göre Snapchat daha büyük bir teklif bekliyor.

Facebook’tan s?k?lan gençlerin yeni favorisi olan ve ABD’de kullan?c? say?s? 30 milyona yakla?an foto?rafl? sohbet uygulamas? Snapchat, Facebook’tan gelen dev teklifi reddetti.

Wall Street Journal’?n haberine göre, 23 ya??ndaki Evan Spiegel’in 2 y?l önce hayata geçirdi?i Snapchat, birçok yat?r?mc?n?n sat?n al?m listesinde yer al?yor.

Snapchat’i gözüne kestiren firmalardan biri, 4 milyar dolarl?k teklifte bulundu?u belirtilen Çin merkezli Tencent Holdings.

Kullan?c?lar?n foto?rafl? sohbetleri kaydetmeyen, böylece e?lenceli oldu?u kadar gizlili?e verdi?i önemle öne ç?kan Snapchat’in reddetti?i Facebook, konu hakk?nda yorum yapmay? reddetti.

Dacebook sözcüsü Denise Horn, “Dedikodu ve söylentiler üzerine yorum yapm?yoruz” ifadesini kulland?.

Snapchat firmas?ndan da konu hakk?nda aç?klama gelmedi.

FACEBOOK GENÇLERE ?HT?YAÇ DUYUYOR

Yap?lan ara?t?rmalarda gençlerin e?lenceli bulmad??? bir platform haline geldi?i vurgulanan Facebook, Instagram’?n ard?ndan genç kullan?c?lar? kendisine ba?layacak yeni bir güç aray??? içinde.

100 milyarl?k de?eriyle en büyük sosyal a? olmay? sürdüren Facebook, Twitter’?n ba?ar?l? halka arz?yla 25 milyar dolar de?ere ula?mas?n?n ard?ndan rakiplerine f?rsat vermek istemiyor.

USA Today’e konu?an Forrester ara?t?rma ?irketi analisti Julia Ask, “Facebook gençlerle s?k?nt? ya??yor… Gençlerin ilgi gösterece?i reklamlar? kullanmalar? gerekiyor. Bunun içinde Snapchat gibi ilgi çeken uygulamalara ihtiyaçlar? var” dedi.

Çin, sohbet uygulamalar?nda kullan?c? say?s? dev boyutlara ula?an bir sosyal a? cennetine dönü?üyor. Yerel firmalar?n yabanc? firmalara göz açt?rmad??? ülkede, WeChat yerel sohbet uygulamas?, 400 milyon kullan?c?ya ula?m?? durumda.


0 Yorumlar