AMD Radeon R9 290X

Donan?m devi AMD yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Uzun süredir PC sektöründe büyük bir çökü? var. Yeni nesil konsollar?n da sat??a ç?kmas?yla birlikte PC’nin daha fazla kan kaybetmesinde korkulurken en iyi donan?mlar bu dönemde tan?t?lmaya ba?land?. AMD, Radeon serisine yeni bir ekran kart? daha katt? : AMD Radeon R9 290X. Biz de AMD Radeon R9 290X inceleme yaz?m?z? sizlerle payla??yoruz.

AMD’nin uzun süredir ayn? bir ?ekilde devam eden isimlendirme politikas?, yeni nesil kartlarla beraber de?i?ikli?e gitmi? durumda. Radeon HD 2xxx ailesinden, 7000 ailesine kadar gelen modellerle beraber art?k AMD isim de?i?ikli?ine gitti. Art?k kar??m?zda Radeon R 200 ailesi bulunuyor.

AMD, Radeon R 200 ailesini esas?nda ana hatlar?yla ikiye ay?r?yor. Üst seviye performansl? kartlar?n? R9, orta ve alt segment kartlar?n? ise R7 ailesi alt?nda modellendiriyor.

Daha önce burada inceledi?imiz Radeon R9 280X, esas?nda AMD Radeon HD 7970 GHz Edition’?n yeniden isimlendirilmi? hali diyebiliriz. Di?er modellerde de AMD’nin Radeon 7000 serisindeki kartlar? baz ald???n? görüyoruz. Fakat bu incelememizin konu?u olan Hawaii GPU’su, AMD’nin yeni nesildeki yeni GPU’su olarak dikkat çekiyor.

AMD, tek GPU yar???nda GTX 780 ve GTX Titan’?n ba??n? bo? b?rakm??t?. Nvidia’da bu segmentte kendi istedi?i gibi fiyatland?rma politikas?n? sürdürmü?tü. Bu yüzden GTX Titan gibi kartlar, pek al?nabilir fiyatlarda de?ildi. AMD, Radeon R9 290X hamlesiyle beraber, GTX Titan’?n da koltu?unu alt?ndan kald?r?yor. Nvidia, AMD’ye kar?? geçti?imiz günlerde inceledi?imiz GTX 780 Ti modelini haz?rlad?. Böylece GTX 780 ve Titan modellerinin geride kald???n?, hamlesiyle kabul etmi? oldu.

Olumlu fiyatlar

Fiyatlara rekabet getiren AMD, Radeon R9 290X ile GTX 780 ve Titan’? rahatl?kla geride b?rak?yor. Ayr?ca bunu daha uygun fiyata yap?yor. Nvidia, GTX Titan ve 780’in fiyatlar?n? a?a?? çekip, GTX 780 Ti’? da 649 Dolar seviyesine çekmi? durumda. Fiyat olarak hala AMD avantajl? diyebiliriz.

Yeni GPU ve mimari revizeler

Graphics Core Next yani GCN mimarisiyle oldukça ba?ar?l? bir yol kat eden AMD, hem GCN mimarili grafik i?lemcileri hem de X86 tabanl? i?lemcileriyle bir bütün olarak yeni nesil oyun konsollar?na da güç veriyor. Firma, GCN mimarisinin 1.1 versiyonunu Hawaii GPU’su ile kar??m?za ç?kart?yor.

AMD’nin Hawaii XT GPU’sunun özelliklerini bir kenara koyal?m, firman?n bir önceki en güçlü GPU’su olan Tahiti XT, 2048 adet stream çekirde?ine sahipti.
Hawaii XT GPU’sunda stream i?lemci say?s?n?n ciddi bir art??la 2816 adet oldu?unu görüyoruz. Doku ünitelerinde de ciddi bir art?? yapan AMD, Tahiti XT’deki 128 adet doku ünitesini Hawaii XT’de 176’ya ç?kart?yor.


0 Yorumlar